UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PZU SPORT

 

UBEZPIECZENI:
członkowie klubu pod warunkiem przedstawienia oświadczenia klubu potwierdzającego, że dany zawodnik był objęty ubezpieczeniem

ZAKRES : życie sportowe - treningi, zgrupowania, obozy, zawody, konsultacje itp. 

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:
Świadczenie z tytułu śmierci 10 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 10 000 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 500 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP 1 500 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe 100 zł
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres świadczeń podstawowy
Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 000 zł

DODATKOWE ROZSZERZENIA ZAKRESU:
Zwrot kosztów leczenia 1 000 zł
Dieta szpitalna 50 zł za dzień ( od 1 dnia hospitalizacji)

DODATKOWE RYZYKA OBJĘTE OCHRONĄ:
Następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego
Następstwa choroby układu mięśniowo – szkieletowego

...

na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PZU NNW, ustalonych uchwalą Zarządu PZU SA nr UZ/319/2020 z dnia 09 listopada 2020 r,